تبلیغات

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

جهت بررسی موجود بودن دامنه مورد نظر لطفا نام دامنه را وارد کنید

www.

.com .net .org .info .ir
.co.ir .ac.ir .us .biz .ws
.tv .mobi .name .co.uk .co
.asia .me .tel .bz .in
.ca .eu .es .de

Verify Image    

قیمت دامین

پسوند تعداد سال هزینه ثبت هزینه انتقال هزینه تمدید
.com 1 15500.00 15500.00 15500.00
.net 1 15500.00 15500.00 15500.00
.org 1 15500.00 15500.00 15500.00
.info 1 16000.00 16000.00 16000.00
.ir 1 7000.00 7000.00 7000.00
.co.ir 1 5500.00 5500.00 5500.00
.ac.ir 1 5500.00 5500.00 5500.00
.us 1 14400.00 14400.00 14400.00
.biz 1 15500.00 15500.00 15500.00
.ws 1 14000.00 14000.00 14000.00
.tv 1 42000.00 42000.00 42000.00
.mobi 1 25000.00 25000.00 25000.00
.name 1 14400.00 14400.00 14400.00
.co.uk 2 23000.00 23000.00 23000.00
.co 1 39500.00 39500.00 39500.00
.asia 1 25500.00 25500.00 25500.00
.me 1 43000.00 43000.00 43000.00
.tel 1 23000.00 23000.00 23000.00
.bz 1 35000.00 35000.00 35000.00
.in 1 14500.00 14500.00 14500.00
.ca 1 22500.00 22500.00 22500.00
.eu 1 14500.00 14500.00 14500.00
.es 1 18500.00 18500.00 18500.00
.de 1 18500.00 18500.00 18500.00

زبان: